Actieplan Velsen-Noord

Velsen-Noord is een bijzondere plek vanwege de unieke mix van mensen, geschiedenis, natuur en industrie. Het is een dorp waar mensen hard werken, trots zijn op hun gemeenschap en zich vol overgave toewijden aan het vormgeven van hun toekomst. 

Tot 1 maart 2024 kon iedereen reageren op het concept. We hebben verschillende reacties ontvangen van inwoners. Deze zijn meegenomen in het definitieve plan. Het is nu aan de gemeenteraad om een besluit te nemen over het Actieplan Velsen-Noord. Na akkoord van de gemeenteraad starten we direct met de uitvoering van de verschillende deelprojecten.

Gestart in 2022

In 2022 heeft de gemeente afspraken gemaakt met woningcorporaties om de leefbaarheid in Velsen-Noord te verbeteren. De gemeente werkt samen met woningcorporaties, zorg- en welzijnspartijen, andere maatschappelijke partners en bewoners van Velsen-Noord aan een actieplan. Een actieplan met een grondige analyse, een gemeenschappelijk, gewenst toekomstbeeld en concrete acties die daaraan bij moeten dragen. Een actieplan waarin partijen gezamenlijke urgenties omarmen en bereid zijn daaraan te werken. Het actieplan gaat over onderwerpen zoals samenleven, veiligheid, hulp en ondersteuning, woningen, de woonomgeving en de samenwerking met inwoners.

Concept-Actieplan Velsen-Noord

In de afgelopen periode heeft de gemeente vele gesprekken gevoerd en zijn er onderzoeken uitgevoerd door gemeente en corporaties. Op 19 januari, 6 juni en 30 augustus 2023 zijn er bijeenkomsten georganiseerd en hebben er gesprekken plaats gevonden om te horen wat er in Velsen-Noord speelt en waar vraag naar is. Uit al deze gesprekken en bijeenkomsten is een concept-Actieplan voortgekomen. Het plan beschrijft welke acties partijen ondernemen om op korte en lange termijn te werken aan het verbeteren van de leefbaarheid in Velsen-Noord.

Hoe verder na 1 maart?

Tot 1 maart kon iedereen reageren op het concept van het actieplan. Alle reacties zijn beantwoord en verzameld in één document. Vanaf 1 april is dit document onder het tabblad Documenten in te zien. In dit document ziet u of uw opmerking/suggestie/idee verwerkt is of waarom niet. Zo is het voor iedereen in te zien en blijft niemand onbeantwoord. Uiterlijk in mei van dit jaar wordt dit plan aangeboden aan de raad. Als de raad het goedkeurt, starten we onmiddellijk met de uitvoering van verschillende onderdelen van het plan.

Actieplan voor en van Velsen-Noorders

Het concept-Actieplan is opgesteld op basis van de gesprekken die zijn gevoerd in Velsen-Noord. De grote hoeveelheid aan reacties is teruggebracht tot vijf verhaallijnen - perspectieven - gericht op Velsen-Noord. Deze perspectieven zijn (1) Samenleven en ontmoeten, (2) Veiliger in Velsen-Noord, (3) Hulp en ondersteuning, (4) Aantrekkelijke woning en woonomgeving en (5) Samen aan de slag. Per perspectief is beschreven (a) hoe het zou moeten zijn volgens de gesproken inwoners en professionals, (b) hoe het beeld nu is en (c) welke opgaven men voor zich ziet. De perspectieven, te lezen bij Documenten, vormen de basis voor de selectie van de drie focusopgaven en de acties die daaraan verbonden zijn. 

Cookie-instellingen