Herontwikkeling Platbodem

Op de locatie ‘Platbodem’ in Velserbroek wil woningcorporatie Velison Wonen woningen bouwen op de locatie van de voormalige scholen de Rozenbeek en de Duinroos.

Woningcorporatie Velison Wonen gaat drie appartementengebouwen realiseren in een groene omgeving. U kunt het Startdocument via het keuzemenu aan de linkerzijde inzien.

 

Op de locatie ‘Platbodem’ in Velserbroek wil woningcorporatie Velison Wonen woningen bouwen op de locatie van de voormalige scholen de Rozenbeek en de Duinroos.

plattegrond locatie Platbodem met daarop de oude scholen ingetekend

Het idee is dat deze woningen in de vorm van drie appartementencomplexen in het groen worden gebouwd. De gemeente staat hier positief tegenover, omdat hiermee wordt bijgedragen aan de doelstelling om de woningbouwopgave (het bouwen van 1.900 woningen voor 2030) voor de gemeente tot uitvoering te brengen.

Herontwikkeling Platbodem in Velserbroek

In december 2021 is door de gemeenteraad voor het project Platbodem het startdocument vastgesteld. Hierin zijn de kaders voor ontwikkeling vastgesteld. Velison Wonen gaat in een groene omgeving drie appartementengebouwen met 72 sociale huurwoningen realiseren. De appartementengebouwen hebben een verloop van 4 naar 3 woonlagen met een gedeeltelijke/terugliggende derde laag. 

Tekening - impressie ruimtelijke uitgangspunten bouwproject Platbodem in Velserbroek

Met het vaststellen van het startdocument start de ontwerpfase. In deze fase worden de stedenbouwkundige kaders uitgewerkt tot een stedenbouwkundig ontwerp en maken we een inrichtingsplan van de openbare ruimte. Hierover gaat Velison Wonen en de gemeente Velsen in gesprek met omwonenden en andere geïnteresseerden.

De kaders uit het startdocument en de wensen en ideeën vanuit participatie zijn vertaald naar een aantal ontwerpvoorstellen. Deze zijn tijdens een bijeenkomst aan omwonenden en betrokken partijen gepresenteerd en besproken.

Het definitieve ontwerp vormt de basis voor het ontwerpbestemmingsplan dat ter inzage wordt gelegd en waar inspraak op mogelijk is.

Plan ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan Platbodem, Velserbroek (identificatienummer: NL.IMRO.0453.BP1003PLATBODEM1-O001) ligt met ingang van 29 december 2023 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage. Op regels op de kaart vult u het identificatienummer in: NL.IMRO.0453.BP1003PLATBODEM1-O001. Ook ligt het bestemmingsplan ter inzage op het gemeentehuis.

Contact

Heeft u vragen over dit project? Neem contact op met Moniek Grapendaal, 
mgrapendaal@velsen.nl of 06 36177893.

 

Cookie-instellingen