Veel gestelde vragen

Het doel is om de locaties sportpark Waterloo en Groot Helmduin na afloop van de periode in te vullen met permanente woningbouw. De locatie Valckenhoeflaan wordt geen permanente bouwlocatie en het doel is om na afloop van de periode de flexwoningen te verwijderen.

Dit wordt duidelijk als de businesscase is gemaakt. In de regel blijven ze 15 jaar staan.

Flexwoningen zijn relatief kleine tijdelijke woningen. Bij het participatieproces en maken van de business case kijken we naar de grootte van de woningen en hoeveel mensen hier in kunnen wonen.

Dat weten wij nu nog niet. We weten wel wat we niet willen en dat is het beeld wat u misschien ook kent van bijvoorbeeld Haarlem Noord. Wat wij vooral belangrijk vinden is om samen met u een mooi, passend en eigentijds ontwerp te ontwikkelen en om ook samen met de omgeving te kijken hoe en op welke punten het gehele gebied op een positieve manier meegenomen kan worden. Daarvoor hebben we uw input hard nodig. Er zijn in Nederland mooie voorbeelden te vinden van flexwoningen en daar willen wij, samen met u, naar kijken.

 

We verwachten dat de eerste flexwoningen binnen twee jaar gerealiseerd zijn. Hiervoor gaan we eerst een zorgvuldig participatietraject in waarbij we wensen van belanghebbenden ophalen, over de invulling van de locaties. Ook gaan we een businesscase maken waaruit blijkt hoeveel flexwoningen er mogelijk zijn en hoe lang ze blijven staan. De opgehaalde input nemen we mee in een raadsvoorstel dat we halverwege 2023 aan de raad voorleggen. Op basis hiervan kan de raad een weloverwogen besluit nemen.

Daarna gaan we een partij selecteren die de flexwonen exploiteert en volgt een planologische procedure om af te wijken van het bestemmingsplan.

We nemen de tijd om een zorgvuldig participatieproces te doorlopen.

Wat vast staat in het onderzoek naar de haalbaarheid van flexwonen in onze gemeente Velsen zijn de 3 aangegeven locaties. Wellicht dat er andere locaties geschikt zijn voor woningbouw en die zullen wij zeker meenemen in de ambitie van Velsen om in de komende jaren meer woningen beschikbaar te maken in Velsen. Voor dit flexwonen project zijn deze 3 locaties aangewezen en wordt een vierde locatie (Paramaribostraat) onderzocht.

Wat we graag samen met u willen gaan invullen zijn onder andere vragen, wensen en ideeën die er zijn over:

 • de invulling van de locaties;
 • de positionering van de woningen;
 • de haalbare hoeveelheid woningen;
 • uiterlijke kenmerken van de woningen;
 • wat is er nodig in de directe omgeving aan parkeerruimte;
 • verkeerssituatie;
 • mogelijkheden voor vergroening;
 • enzovoorts.

De eerste informatieavond in december hebben wij vooral benut om een beeld te krijgen van ideeën. In een volgende avond in maart kunnen wij dan met elkaar de ideeën en wensen verder vorm gaan geven en bijvoorbeeld toetsen aan wenselijkheid en haalbaarheid.

Uw input op beide avonden doet er dus toe!

Er is in de gemeente gekeken naar een groot aantal beschikbare locaties. Er is een screening gemaakt op:

 • grond die in het bezit is van de gemeente;
 • grond die op korte termijn toegankelijk is of kan worden;
 • grond die gelegen is in een reeds bestaande woonomgeving zodat woonfuncties in de buurt al beschikbaar zijn;
 • een verdeling over de gehele gemeente.

Uit die hele lijst zijn toen 3 locaties naar voren gekomen die aan al deze criteria voldoen. Valckenhoeflaan is 1 van die 3 geschikte locaties, de andere 2 locaties liggen in Driehuis en in IJmuiden. Momenteel wordt de locatie Paramaribostraat als mogelijke vierde locatie onderzocht.

De woningen zijn bedoeld voor mensen die met spoed een woning zoeken. Denk daarbij aan

 • jongeren die geen kans maken op de huidige woningmarkt,
 • maar ook bijvoorbeeld mensen die in scheiding liggen en nu noodgedwongen bij elkaar moeten blijven wonen,
 • of mensen die door andere omstandigheden geen dak boven hun hoofd hebben,
 • of voor mensen met een maatschappelijke en economische binding zoals onderwijzers, verplegend personeel of medewerkers van de politie.

In de bestuursovereenkomst MRA is vastgelegd dat 1/3e aan statushouders en/of ontheemden (Oekraïners) wordt toegewezen en 2/3e  aan andere doelgroepen (vrije invulling).

We hopen hiermee deze groepen te kunnen helpen met dit project, want dat is hard nodig.

Mogelijk kent u ook mensen in onze gemeente voor wie een flexwoning een uitweg zou kunnen zijn. Ook hen willen wij graag uitnodigen om mee te denken welke behoefte zij hebben aan het ontwerp van een dergelijke woning. Hiervoor kunt u zich aanmelden voor de werkgroep, via de link op deze website.

Cookie-instellingen